MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal Természetvédelmi - Útmutató a szerzők részére

Természetvédelmi - Útmutató a szerzők részére

TERMÉSZETVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK

A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÖKOLÓGIAI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA
 

Szerzői útmutató a kéziratok elkészítéséhez

A kiadvány a természetvédelemmel kapcsolatos, tudományos igényességgel megírt eredeti, magyar nyelvű cikkeket közöl, évente egy kötetben. Szigorúan műszaki, ipari, jogi vagy filozófiai fejtegetések nem kerülnek közlésre. A nyelvezet helyességét, a tudományos színvonalat a szerkesztőbizottság mellett felkért referensek, lektorok bírálják el .

Interdiszciplináris szekció:

A folyóirat 2016-tól egy interdiszciplináris szekcióval bővült, melynek témája a társadalomtudományos módszerek alkalmazása a természetvédelem szolgálatában.

Ebbe a szekcióba egyrészt olyan cikkeket várunk, ahol társadalomtudományos módszereket is alkalmaztak élőhelyek, természeti értékek, ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzését szolgáló kutatásokban, beleértve a hagyományos tudás feltárását is. Emellett a természetvédelem egyes társadalmi-gazdasági aspektusait összefoglalóan tárgyaló, a releváns nemzetközi és hazai szakirodalom áttekintését tartalmazó cikkeket is szívesen fogadunk. Fontosnak tartjuk a tudomány és a természetvédelmi szakpolitika párbeszédét is, ezért a kapcsolódó nemzetközi és hazai folyamatok bemutatását, értékelését célzó írásoknak szintén helyet kívánunk adni.
 

A kéziratok benyújtása

A kéziratok leadási határideje: 2020. április 30.
A kéziratokat az alábbi email címre kérjük benyújtani elektronikus formában: termeszetvedelmi.kozlemenyek@gmail.com .
A lap profiljába nem illő kéziratokat a szerkesztők azonnal visszaküldik.
 

A kézirat tagolása

Az egyes közleményekben a következő alapszerkezet követését javasoljuk:
 • cím,
 • szerzők,
 • szerzők címe (külön megjelölve a kapcsolattartó szerző pontos postai, fax és e-mail címét),
 • élőfej javasolt szövege (nem lehet hosszabb 50 karakternél, beleértve a szóközöket is),
 • összefoglaló (max. 10 sor, irodalmi hivatkozások nélkül),
 • kulcsszavak (max. 8),
 • bevezetés (témakijelölés, témaindoklás, előzmények stb.),
 • anyag és módszer (területleírás, felhasznált anyagok, alkalmazott módszerek stb.),
 • eredmények (a kapott eredmények rövid, tömör ismertetése),
 • megvitatás (a kapott eredmények szakirodalmi adatokkal való összevetése, értékelése, magyarázata),
 • köszönetnyilvánítás,
 • irodalomjegyzék,
 • angol nyelvű cím, összefoglaló és kulcsszavak,
 • táblázatok a táblázat címével együtt (egyenként külön oldalon),
 • ábraaláírások,
 • ábrák (egyenként külön oldalon + külön fájlként benyújtva)


Formai előírások

Egy-egy kézirat terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 20 000 leütést (kb.10 hagyományos kézirati oldal) (Times New Roman, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz, 2,5 cm-es margók). A társadalomtudományos módszert alkalmazó kéziratok ennél hosszabbak is lehetnek, amennyiben tartalmilag indokolt.
 
A bekezdések előtt semmiképpen se használjunk szóközöket vagy tabulátorokat, behúzáshoz (beütés) használja a szövegszerkesztő indent utasítását. A számok között használjon hosszú gondolatjelet.
 
Állat- és növénynevek esetében kérjük az első említés alkalmával a faj latin nevét, leíróját és a leírás évét is zárójelben megadni (A latin név dőlt betűvel, a leíró és a leírás éve normál betűtípussal szerepeljen). A későbbi említésekkor elegendő a magyar név megadása.

 

Irodalmi hivatkozások

A szövegközi hivatkozásokat (a cikkben nem idézett forrásokat töröljük az irodalomjegyzékből) az alábbi példák szerint használjuk:
 • egy szerző esetén: (Sulyok 2011)
 • két szerző esetén: (Bridson & Forman 1992),
 • kettőnél több szerző, illetve szerkesztő esetén pedig: (Pécsi et al. 1958) 
Több, egymást követő hivatkozást az alábbi módon adjunk meg: (Pécsi et al. 1958, Bridson & Forman 1992). A hivatkozásokat rendezze évszám szerint növekvő sorrendbe: (Bridson & Forman 1992, Sulyok 2011). Ugyanazon szerzőtől, ugyanabban az évben idézett két eltérő forrás esetén használjon "a", "b" megkülönböztetést az évszám után.
 

Irodalomjegyzék formázása

Az irodalomjegyzék formázásakor használjon 10 pontos betűméretet és 1,25 cm függő behúzást. A folyóiratok címe a folyóirat hivatalos rövidítésével és ne a teljes címén jelenjen meg. A folyóiratok címeinek rövidítése több honlapon megtalálható (pl. https://library.caltech.edu/reference/abbreviations/). Amennyiben nincs a folyóiratnak hivatalos rövidítése, a teljes folyóirat címet kell megadni.

Folyóiratok hivatkozása esetén kérjük a doi számot is megadni az alábbi formátumban: http://dx.doi.org/10.1111/cobi.12762
 

Példák a hivatkozások irodalomjegyzékbeli formázására:

Könyvek esetén:
 • Bridson, D. & Forman, L. (eds) (1992): The herbariumhandbook. – Royal Botanic Gardens, Kew, 303 pp.
Könyvrészletek esetén:
 • Zólyomi, B. (1958): Budapest környékének természetes növénytakarója. – In: Pécsi, M., Marosi, S. & Szilárd, J. (szerk.): Budapest természeti képe. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 511–642.
Folyóiratok esetén:
 • Norrbom, A. L. & Kim, K. C. (1985): Taxonomy and phylogenetic relationships of Copromyza Fallén (s. s.) (Diptera: Sphaeroceridae). – Ann. Entomol. Soc. Am. 78: 331–347.  http://dx.doi.org/10.1093/aesa/78.3.331
A fentieken túl az irodalomjegyzékben más formázást ne használjunk!
 

Ábrák, táblázatok, illusztrációk

Közlésre csak jó minőségű, kontrasztos, olvasható méretű jelekkel ellátott, világosan értelmezhető vonalas ábrák (dendrogramok, diagramok, képletek, térképek stb.), illetve fényképek fogadhatók el. Az illusztrációk összterjedelme lehetőleg ne haladja meg a közlemény terjedelmének 50%-át.

 

Az ábrákon kerüljük a raszteres kitöltő minták alkalmazását, ehelyett inkább különböző sraffozásokat alkalmazzunk, ha szükséges! Kerüljük az egyszerű torta-, kör- és oszlopdiagramok alkalmazását is, melyeket lényegében azonos, táblázatos formával helyettesíthetünk!

 

Két dimenzióban ábrázolható diagramokat nem fogadunk el háromdimenziós ábraként. Kerüljük az ábrákba beillesztett szövegek, magyarázatok használatát, ezek helyett használjunk jeleket, és ezek kifejtését helyezzük el az ábraaláírásban.

 

Az ábrák, fényképek mérete vagy aránya igazodjon az oldaltükörhöz (12,6 x 18 cm). Az ábraaláírásokat, feliratokat, jelmagyarázatokat a közlemények végén külön listázva is kérjük elhelyezni!

 

Az ábrákat külön fájlként, vektorgrafikus formátumban (lehetőleg eps kiterjesztésben) kérjük benyújtani! Amennyiben ez problémát jelent, kérjük az eredeti, nem konvertált fájlt küldeni (ppt, excel, stb.).

 

A táblázatok esetében is vegyük figyelembe az oldaltükör (12,6 x 18 cm) méretét, kerüljük a túl széles (túl sok oszlopból álló) táblázatokat! Szóközöket ne használjanak a táblázatok kialakításához. A táblázatok a kéziratok végén szerepeljenek, ne legyenek a kéziratba illesztve.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy csak formai és tartalmi szempontból megfelelő cikkeket van módja a szerkesztőbizottságnak elfogadnia. Az elfogadott, esetleges javításokon átesett kéziratok hasábkorrektúrára visszakerülnek a szerzőkhöz.Itt tölthető le!
 

Ideart Az oldal 65 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég